• Heidi Røste
Bilde av Heidi Røste

Heidi Røste

Seniorrådgiver

Heidi jobber med organisasjonsutvikling og endringsprosesser. Hun bistår i omstillingsarbeid rettet mot analyse og ledelse for utvikling av bærekraftige og helhetlige helse- og velferdstjenester. Heidi er særlig opptatt av kvalitet- og utviklingsarbeid for å imøtekomme morgendagens utfordringer med fokus på tverrfaglig kompetanseutvikling, tidlig innsats, mestring, innovasjon og samskaping. Hun har 12 års erfaring fra kommunal sektor innen rehabilitering, tildeling og saksbehandling, rådgivning og ledelse.

Heidi har en bachelorgrad innen ergoterapi og mastergrad innen rehabilitering og eldres helse. Tema for masteroppgaven var samhandlingsreformen og med kvalitativ metodikk utforsket hun helsepersonells samarbeid om eldre personer som utskrives fra sykehus til kommune.
Heidi har flere års erfaring fra utøvelse, tildeling, saksbehandling, rådgivning og ledelse av rehabiliteringstjenester på kommunalt nivå og fra flere bydeler i Oslo kommune. Et viktig fokus innenfor dette arbeidet har vært tidlig og tverrfaglig innsats, hverdagsmestring, bruker- og pårørendeinvolvering, samt implementering av velferdsteknologiske løsninger. Hun har også erfaring som rådgiver og som leder for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hedmark. Heidi har arbeidet med kvalitet- og tjenesteutvikling innen flere fagområder som demens og fleksibel avlastning, tilbud til pårørende og etterlatte, kompetanseheving innen tjenester for personer med utviklingshemming, lavterskeltilbud innen læring og mestring, involvering og rekruttering av frivillige, forebygging av ensomhet hos eldre, samt flere arbeid knyttet til digitalisering.