10-FAKTOR

10-FAKTOR

10-FAKTOR – et verktøy for god ledelse og godt medarbeiderskap for den utviklingsorienterte kommunen

10-FAKTOR er medarbeiderundersøkelsen som KS sørget for å utvikle, og som ble tatt i bruk i 2015. Medarbeiderundersøkelsen bygger på omfattende forskning om effektiv ledelse og gode virkemidler for å motivere medarbeidere og hente ut best mulig ytelse. 
 
De 10 faktorene er valgt ut fordi: 
  • Forskning viser at disse er viktige elementer i god ledelse og kjennetegn på en organisasjon som får fram det beste i medarbeiderne. 
  • Disse faktorene kan utvikles av ledere og medarbeidere
 
10-FAKTOR handler både om god ledelse og godt medarbeiderskap, og disse er gjensidig avhengig av hverandre og vil forsterke hverandre når man jobber sammen. De ti faktorene har fokus på hva som skaper mestring og optimal bruk av medarbeidernes kompetanse. Mestringsledelse og mestringsklima er primærinnsatsfaktorene, og gjennom å arbeide med innholdet i 10-FAKTOR vil man kunne styrke ledernes fokus på strategisk kompetanseledelse.  
 
10-FAKTOR utgjør et godt kunnskapsgrunnlag for lederutvikling, og det er et verktøy som gir lederne gode muligheter til å involvere medarbeiderne i utviklingen av organisasjonen. Det er viktig at man bruker tid og jobber langsiktig. Da bygges ferdigheter og holdninger, og da bygges det kultur.
 
Ved å styrke ledernes kompetanse på innholdet i mestringsorientert ledelse og la de utvikle ferdigheter på å vise retning, gi oppgavene som skal løses mening og vie den enkelte medarbeider oppmerksomhet vil det bidra til økt ytelse og måloppnåelse i organisasjonen. Når ledere tar lederskap, beveger mennesker seg i forhold til seg selv og andre – fra noe og mot noe. Ledelse handler altså om påvirkning og innflytelse som utøves i samspill mellom mennesker. Gjennom å påvirke forbedres organisasjonen slik at vi sammen når felles mål. 
 
Kommuner og fylkeskommuner står kontinuerlig overfor komplekse utfordringer og store mulighetsrom, med stort press på ressursene. Som leder er din viktigste oppgave å få medarbeiderne til å ta ut sitt fulle potensial. 
  • KS-K bidrar gjerne til å utvikle mestringsorientert ledelse som fremmer godt medarbeiderskap i din kommune eller fylkeskommune. 
  • KS-K gir gjerne råd om hvordan din organisasjon kan få mest igjen for å ta i bruk utviklingsverktøyet 10-FAKTOR
  • KS-K bistår med opplæringsprogram – vi ser på hvordan planlegge, gjennomføre og følge opp medarbeiderundersøkelsen 10-faktor
  • KS-K bistår med dypdykk i de 10 faktorene – vi ser på hvordan innholdet i de 10 faktorene påvirker ytelse og resultat i organisasjonen 
  • KS-K bistår med lederutviklingsprogram som bygger på de 10 faktorene – lederutvikling satt i system, der mestring står sentralt

 

De ti faktorene

1. Indre motivasjon

motivasjon for selve oppgavene (oppgavemotivasjon).

2. Mestringstro

tiltro til egen jobbkompetanse.

3. Autonomi

opplevd tillit og mulighet til å jobbe selvstendig (selvstendighet).

4. Bruk av kompetanse

opplevd bruk av egen kompetanse (fagbegrep: kompetansemobilisering).

5. Mestringsorientert ledelse

ledelse med vekt på å gjøre medarbeiderne best mulig, ut fra sine forutsetninger.

6. Rolleklarhet

tydelig kommuniserte forventinger.

7. Relevant kompetanseutvikling

medarbeidernes opplevelse av egne muligheter til relevant kompetanseutvikling.

8. Fleksiblitetsvilje

villighet til å være fleksibel på jobb.

9. Mestringsklima

kultur for å samarbeide og gjøre hverandre gode.

10. Prososial motivasjon

ønske om å bidra til andres måloppnåelse (nytteorientert motivasjon).