Etikk

Kraften i arbeidet med etikk hentes fra et genuint ønske om å gjøre det vi mener er riktig og godt.

Fokus på etikk kan altså ikke begrunnes ut fra et ønske om å ta vare eget omdømme, økt tillit fra omgivelsene eller at det vil vise seg å være lønnsomt for virksomheten. Etikk er ikke et virkemiddel.

Når vi jobber med etikk i kommunen er vi ute etter å skape en god faglig praksis og en god forvaltning som aktivt holdes i hevd av politikere, ledere, medarbeidere og tillitsvalgte.

En kommune som ønsker å bli en enda mer etisk robust organisasjon bør jobbe med tre innsatsområder:

 

Kunnskapsbygging

Sikre at alle medarbeidere har relevant fagkompetanse i forhold til de oppgavene de skal utføre. Videre sikre at alle aktørene i kommunen har tilstrekkelig kunnskap om egen rolle, gjeldende lover og regler, interne retningslinjer, mål og rammer innenfor egne arbeidsområder.

 

Utvikle etisk kapital

Utvikle gode etiske prinsipper (retningslinjer) som er enkle og relevante, etablere arenaer for drøfting og behandling av etiske dilemmaer, og utvikle et nyansert språk og verktøy for å identifisere, håndtere og forebygge etiske dilemmaer.

 

Etablere gode arbeidsrutiner

Lage interne arbeidsrutiner på kritiske områder som sikrer faglig kvalitet og som gjør det lite fristende å begå lovstridige handlinger, brudd på interne retningslinjer eller allmenne normer. Rutinene må være tydelige og enkle. De må også sikre innsyn, dokumentasjon og etterprøvbarhet.

 

KS-K yter bistand til kommuner som ønsker å jobbe med et eller flere av innsatsområdene ovenfor og har bred erfaring fra en rekke kommuner. Vi jobber også med etikk i forhold til KS’ bedriftsmedlemmer.