Heltidskultur

Heltidskultur handler om å skape en bærekraftig sektor, med nok kompetanse for å sikre innbyggerne kvalitet på tjenestene. Det handler om å ta brukernes/pasientenes/barnas/elevenes perspektiv, og se på forhold som øker kvaliteten i tjenestetilbudet.

KS-K har de siste 4 årene jobbet med mer enn 60 enkelt kommuner og nettverk av kommuner med temaet heltidskultur gjennom oppdrag lokalt, regionalt og nasjonalt.

Gode relasjoner, kontinuitet, riktig kompetanse og sammenhengende tjenester er forutsetninger for å få best mulig kvalitet. Tyngdepunktet er foreløpig innenfor helse og omsorg, men det siste året har vi fått henvendelser fra kommuner som også vil ha bistand til å jobbe med heltidskultur i skoler og barnehager.

Det å utvikle en heltidskultur er en av de største organisasjonsendringene kommunesektoren må igjennom for å kunne levere gode tjenester i framtida. Endringsprosessen stiller store krav til både politikere, lederne, tillitsvalgte, verneombud på strategisk og operativt nivå som kulturelle arkitekter og som pådrivere og initiativtakere til arbeidet med å realisere heltidskultur. Den største utfordringen vi erfarer så langt er organisasjonens evne til å undervurdere hvor krevende denne omstillingen faktisk er.

KS-K legger derfor stor vekt på å skape en felles forståelse for behovet for endring, å bidra til at nøkkelpersoner i kommunene tilegner seg tilstrekkelig innsikt til å ta kvalifiserte veivalg, gjennomføre endring, evaluere og justere underveis. Vi er opptatt av å bygge opp kompetansen i kommunene slik at organisasjonen har kapasitet, kompetanse til å stå i dette store endringsarbeidet over tid. Det å realisere heltidskultur tar tid og er ikke et prosjekt med en start og en slutt.

Ansvaret for å realisere Heltidskultur ligger først og fremst i linjen. Men det er faktisk også et etisk veivalg som vi alle må bidra til å realisere. Heltidskultur er forutsetningen for å sikre både kvaliteten og bærekraften i tjenestetilbudet i årene som kommer.

KS-K bygger sin bistand på forskning, nasjonale føringer, lokale styringsdokumenter samt egne erfaring fra tilsvarende prosesser i andre kommuner og på kunnskap om hva som gir effekter og riktig bruk av kompetanse og bemanning innen tjenestene.

Det å realisere heltidskultur er et langsiktig arbeid. KS-K bistår oppdragsgiver med skreddersydde prosesser og har som mål å gi bistand som styrker oppdragsgiver i sitt videre arbeid med å fremme heltidskultur.