Heltidskultur i Fet

Fet kommune tok kontakt med KS-K og ønsket bistand til å legge opp prosesser som kunne bidra til at helse- og omsorgstjenesten over tid kunne bevege seg fra å ha en deltidskultur til å ha en heltidskultur.

KS-K bisto kommunen i å skape ny innsikt i hva dagens kultur gir av effekter for brukerne, for organisasjonen, og for ansatte. Det ble gjennomført samlinger for kommunens toppledere og kommunens politikere for å sikre den nødvendige forståelse for problemets kompleksitet. Dette ga kommunen et godt utgangspunkt for å utarbeide realistiske mål og en framdriftsplan for arbeidet.

Det å gå fra en deltidskultur til heltidskultur siller store krav til både politikere, ledere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte. Det er en omfattende endringsprosess som utfordrer både etablerte kulturer, systemer og arbeidsprosesser.  En organisasjonskultur formes av verdier og oppfatninger som ledere, tillitsvalgte og ansatte deler. Nye arbeidstakere sosialiseres inn i den rådende organisasjonskulturen og vil etter hvert ta opp i seg de verdier og oppfatninger som dominerer. Men organisasjonskulturen kan påvirkes og jobbes med strategisk. Hvordan endrer vi måten vi tenker på slik at kvalitet for bruker blir utgangspunktet for hvordan vi tenker og organiserer oss? Etter hvert som kartleggingen av effekter på avdelingsnivå ble etablert, tok kommunen i bruk involverende metoder for å sikre eierskap til den nye innsikten. Gjennom stor grad av involvering av ledere, tillitsvalgte og medarbeidere blir alle medaktører i å skape en ny heltidskultur.

I de prosessene KS-K bidrar inn i legger vi blant annet vekt på funn fra Fafo sin rapport « Større stillinger – bedre drift», Kari Ingstad m.fl sin bok «turnus som fremmer heltidskultur» og egne erfaringer og kunnskap om hva som gir effekter og hva som er riktig bemanning og bruk av kompetanse innen tjenestene.

KS-K jobber nå i mange enkelt kommuner samt i fire regionale læringsnettverk på temaet heltidskultur og har etter hvert opparbeidet stor kompetanse på dette feltet. Våre erfaringer så langt viser også at dette temaet er tjenesteovergripende og at flere sektorer ser behovet for å jobbe med heltidskultur.

Kontakt

Geir Johan Hansen

Geir Johan Hansen

Seniorrådgiver

Kontakt

Hildegunn Andreassen

Hildegunn Andreassen

Seniorrådgiver