Medarbeiderskap for gode tjenester
Illustrasjon: Medarbeiderskap

Medarbeiderskap for gode tjenester

KS-K fokuserer på medarbeiderskap – fordi det er i fellesskap de gode tjenestene skapes. Raskere endringer, digitalisering og komplekse samfunnsutfordringer krever kunnskap om ledelse av prosesser, både for ledere og medarbeidere.

Medarbeiderskapsprogram med KS-K fokuserer på arbeidsglede, samhold og utvikling på arbeidsplassen for å skape helhetlige tjenester.

I dagens samfunn skjer endringer stadig raskere, vi forholder oss til hverandre på andre måter enn før. Hierarkiene bygges ned, vi forholder oss til hverandre i nettverk, kommuniserer raskere via flere kanaler og må håndtere stadig mer komplekse situasjoner.
I dette utfordringsbildet er felles forståelse av formål og oppdrag mellom medarbeidere og ledere stadig viktigere.

Når medarbeiderne jobber godt sammen legges grunnlaget for helhetlige tjenester hvor menneskene er i sentrum. Godt medarbeiderskap er en forutsetning for godt tverrfaglig samarbeid med brukerperspektivet i sentrum. Godt medarbeiderskap og godt lederskap skapes i samspillet mellom ledere og medarbeidere og kan utvikles i dette samspillet til det beste for alle parter.

Medarbeiderskapsprogram er et utviklingsprogram for medarbeidere i kommuner og fylkeskommuner. Gjennom utviklingsprosesser basert på kunnskap og erfaringer om medarbeiderskap ønsker KS-Konsulent å bidra til å videreutvikle en aktiv, medansvarlig og etisk bevisst medarbeiderrolle der medarbeideren får benyttet sitt potensiale til beste for brukerne, virksomheten og seg selv.

Ledere og medarbeidere deltar på samlingene sammen. Formålet med samlingene er å videreutvikle og støtte opp under det gode medarbeiderskapet, gjennom å jobbe med blant annet rolleforståelse, helhetsforståelse, kollegialitet, mestringsklima og læringskultur.

Vi jobber kunnskapsbasert, og vil blant annet trekke veksler på forskning knyttet til utvikling av lærende kulturer, preget av høy motivasjon og mestringstro. Mye av denne forskningen ligger også til grunn for KS utviklingsverktøy 10-faktor, og metodene vi bruker og arbeidet vi gjør i prosessen vil enkelt kunne nyttiggjøres i bruk av dette verktøyet.

I samlingene legger vi vekt på å skape en trygg og anerkjennende arena der det er rom for å sette ord på utfordringer og ta tak i nye ideer. I samlingene legger vi vekt på at deltakerne får rom til å reflektere over kunnskapsgrunnlaget som presenteres og koble dette til egen praksis og utviklingsområder.
Deltakerne får trene på verktøy og metoder som introduseres i samlingene, og som enkelt kan tas i bruk på egen arbeidsplass. Mellom samlingene gjennomføres mellomarbeid både på gruppe og på individnivå.

Gjennomgående arbeidsmetodikk

  • Faglige innledninger/introduksjon til temaene fra KS-K
  • Refleksjon, erfaringsdeling og arbeid i grupper
  • Refleksjon/samtaler i par – kollegaveiledning og coaching
  • Loggføring
  • Evaluering av hver samling
  • Mellomarbeid/aksjonslæring – uttesting av verktøy


Grunnmetoden vi bruker er IGP (individ-gruppe-plenum), en strukturert form for gruppearbeid med involvering og ansvarliggjøring av hver enkelt, der IGP står for individ, gruppe, plenum. Deltakerne forpliktes også til å være med på å finne løsninger, og at de selv skal være en del av løsningene.

Vi bruker også coaching i par, der deltakerne hjelper hverandre til å definere egne utviklingsmål og finne fram til gode grep de kan gjøre for å bidra til det som er de felles, overordnede målene for gruppa. I tillegg har vi mange andre velprøvde prosessverktøy som vi bruker slik det er hensiktsmessig.

Et medarbeiderskapsprogram skreddersys til den enkelte gruppes behov. Aktuelle tema er utvikling av en lærende organisasjonskultur, arbeid med mestringsklima, digitalisering, samskaping og tjenestedesign. Ved å gjennomføre medarbeiderskapsprogram vil leder og medarbeidere få anledning til å jobbe med utviklingsprosjekter som kunne gi en rekke positive effekter som økt motivasjon, engasjement, økt nærvær og bedre tjenester for brukerne.

Kontakt

Linda Svendsrud

Linda Svendsrud

Seniorrådgiver