Omstilling

Kommuneøkonomien forventes å bli strammere fremover. Demografiske endringer krever hurtige tilpasninger i tjenestene. Digitalisering gir muligheter for store besparelser og forbedringer for innbyggerne, men krever at vi evner å ta ut gevinstene.

Digitalisering vil føre til at mange medarbeidere må bytte oppgaver i et helt annet tempo enn vi har sett tidligere. Klimakrisen krever endringer i en skala som vi aldri tidligere har stått overfor om vi skal nå mål som 50 % reduksjon i klimagassutslippene i hver kommune innen 2030, og 80 – 90% reduksjon innen 2050. Dette utfordrer kommunen som samfunnsutvikler og evnen til å samskape med næringslivet, frivilligheten, innbyggere og brukere.

Alt vi trekker frem her av eksempler på drivere for omstilling er velkjente for norske fylkeskommuner og kommuner. KS-Konsulent bistår med analyser og prosesser der kommunen/fylkeskommunen på administrativt og politisk nivå kan identifisere hva som er riktig og viktig å jobbe med, og hva som virker.

Vi gir råd om driftstilpasninger som gir effekter i form av mest mulig hensiktsmessige strukturer, justering av tjenestene i forhold til endringer i demografi og kommunenes og fylkeskommunenes økonomiske forutsetninger (riktig kapasitet og kvalitet), og produktivitetsøkninger gjennom OU-prosesser, kontinuerlig forbedring av arbeidsprosesser og digitalisering.

Utgangspunktet kan for eksempel være interne analyser og planprosesser, eller eksternt gjennomførte KOSTRA-analyser eller kommunekompassevalueringer. Sammen med oppdragsgiver analyserer vi utfordringene og identifiserer hva slags kompetanse vi trenger å bygge for å møte endringene. Vi identifiserer også hvilke prosesser som bør rigges for å sikre at ressurser løses ut i eller utenfor kommuneorganisasjonen, og at alle som blir berørt blir involvert på en hensiktsmessig måte.

Vi anbefaler at alle prosesser bygges på bestemmelsene i Hovedavtalen. Her har partene i formålet sagt at målsettingen med omstillings- og utviklingsarbeidet er å gi innbyggerne best mulig service ved å oppnå høyest mulig kvalitet og forbedret faglig standard på tjenestene ved riktig bruk av økonomiske, menneskelige og politiske ressurser. -Omstillings- og utviklingsarbeidet skal medvirke til å gjøre kommuner og fylkeskommuner konkurransedyktig så vel faglig som økonomisk.  - Dette stiller krav til ledere på alle nivå om et særlig ansvar og til medarbeiderne om å ta et medansvar for videreutvikling av virksomheten.