PILU
Skoleledere fra Sørum kommune på en av PILU samlingene. Foto: KS-K.

PILU

PILU står for Praktisk Internasjonal LederUtvikling. For å utvikle seg som leder må man drive utvikling innen alle dimensjonene i kompetansebegrepet: Kunnskaper, Ferdigheter, Holdninger og Evner.

Ofte blir ferdighetstrening nedprioritert til fordel for kunnskapsbygging. Derfor tok KS-Konsulent initiativ til et samarbeid med Stiftelsen IMTEC og DNIakademi for å etablere et lederTRENINGsprogram som også er forskningsbasert, men der omfanget av forelesningene er redusert til fordel for refleksjon og trening på samlingene og i mellomperioden mellom samlingene. Deltakerne skal utvikle sine personlige og faglige kompetanser gjennom å arbeide sammen i fire bolker á tre eller fire dager for å trene kunnskapsbaserte ferdigheter. På samlingene vektlegger vi hyppig veksling mellom korte foredrag, gruppearbeid med lærende metodikk og ulike treningsøvelser.

Det er konsulenter fra KS-Konsulent, Stiftelsen IMTEC og DNIakademi som sammen har det faglige ansvaret og prosesslederansvaret for PILU.

En kommune kan delta som enkeltperson eller i ledergrupper, men vi anbefaler at man deltar flere ledere fra samme organisasjon. For å lykkes i å skape en intern sektorkultur og skolekultur for kollektiv kompetanseutvikling knyttet til den profesjonelle undervisningspraksisen, er det en stor fordel å utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger i fellesskap i kommunens skoleledergruppe. I den gjennomføringspuljen vi nå har, deltar samtlige rektorer sammen med kommunalsjef eller fagsjef fra to kommuner, mens det fra andre kommuner deltar et utvalg fra hver kommune / fylkeskommune.

Vi har med oss internasjonal spisskompetanse som deltar på samlingene. I 2015 - 2016 er de internasjonale bidragsyterne: Professor of Education Louise Stoll, London Centre for Leadership in Learning, Distinguished Professor Viviane Robinson, Auckland University, New Zealand, Professor Andy Hargreaves, Boston University Collage, og Chief Student Achievement Officer, Ontario, Avis Glaze.

Arbeidsmåtene på samlingene er Teoretiske opplegg, Praktiske øvelser, Refleksjoner og Mellomarbeid. Vi vektlegger den praktiske ledertreningen ved alle modulene (samlingene). Øvelsene oppfordrer til fornyelse og kreativitet, og de er praksisnære og meningsfylte. Vi arbeider fysisk med skuespillerteknikker hvor vi i korte situasjoner går fra teori til praksis. Vi arbeider med forskjellige former for status. Hvordan kan vi aktivere alternative løsninger hos oss selv og våre samarbeidspartnere? Dette bidrar til å bevisstgjøre og aktivere deltakerens personlige kommunikasjonsrepertoar. Kollega Gruppe Coaching (KTC) er en gjennomgående metode. Det innebærer at deltakerne blir utfordret og mottar sparring på egne tanker, egen forståelse og videre personlig og faglig utvikling i faste grupper.

Deltakerkommunene kan søke KS om OU midler til dekning av deltakeravgiften. Erfaringen er at KS dekker mer enn halvparten av denne kostnaden for deltakerne.

Samlingene 2016 – 2017:

19.-22.september 2016 Skolen i utvikling - med blikk for den enkelte elev m/Avis Glaze

30. januar – 1. februar 2017 Entusiasme for endring. m/Andy Hargreaves

24.- 27. april 2017 Profesjonelt lærende fellesskap. m/Louise Stoll

12.-14. september 2017 Kunsten å være menneske. Den profesjonelle tilnærmingen.