Klima og miljø

I 30 år har vi visst at vi står foran en klimakrise. Nå kommer skiftet, med bred politisk oppslutning. I 2050 skal utslippene være redusert med 80-90 prosent i forhold til dagens nivå. Og kommunene spiller en nøkkelrolle.

Sterkt forenklet kan vi si at forskningen har gått foran, mens utformingen av en virkningsfull klimapolitikk har hengt etter. Og en viktig grunn til dette har igjen vært manglende resonans blant innbyggerne.      

Men forskning viser at vi påvirkes sterkt av det andre gjør, av det andre mener «er greit». Hvis vi får økt kunnskap om faren ved klimaendringer og stadig blir påminnet at klimaendringer skjer, så vil vi endre oss. Hvis vi stadig får høre om behovet for å utvikle et lavutslippssamfunn, så vil vi endre valgene våre i hverdagen. Dette betyr at det er et stort rom for å vise kommunalt og fylkeskommunalt lederskap og å være rollemodeller, både på politisk og administrativt nivå.

70% av innbyggerne mener nå at de selv har et ansvar for å redusere egne klimautslipp (CICERO, 2019). Det er økende bevissthet om betydningen av forbruk av mat, klær, energiforbruk i hus/hytte, feriereiser og transport. Innbyggerne har samtidig like store forventninger til politikerne og til næringslivet om at de må ta et større ansvar.

Bevisstheten om at vi må gjøre forandringer er på frammarsj. Og den er størst blant de unge. Men virkemidlene som brukes må oppleves som rettferdige.

Hvordan bør kommunen din jobbe? Kommunen bør forsterke sin rolle som samfunnsutvikler og sette agendaen for utvikling av lokalsamfunnet med vekt på kortreiste kvaliteter. Det vil si at tilgang på mat, arbeid, egnet bolig, handel, egenaktivitet, deltakelse, medvirkning og opplevelser er størst mulig nært eget bomiljø. Virkemidlene må oppleves rettferdige, og de må ha resonans i befolkningen.

KS har i samarbeid insam, Civitas og CICERO laget FoU’en «Kortreist kvalitet. Hva betyr omstilling til et lavutslippssamfunn for kommunesektoren?». KS-Konsulent har opprettet et eget fagteam innen klima og miljø og mye av vår rådgivning bygger nettopp på anbefalingene fra denne FoU’en.

FoU’en anbefaler kommunene å arbeide med I) Effektivisering gjennom å ta i bruk tilgjengelig teknologi for å redusere klimagassutslipp; II) Utvikling gjennom helhetlig planlegging av boliger, kommunale bygg, transport, næringslokaler, og helhetlige bymiljø/bygdesentraavtaler for å styrker prioriterte områder; og III) Omstilling gjennom samarbeidsdrevet innovasjon. Da snakker vi om å redusere behov for transport, bygg/eiendom og annen infrastruktur gjennom å øke funksjonalitet, aktivitet og kvalitet i prioriterte områder. Deling og samarbeid blir viktige drivkrefter. Her kreves det jobbing på tvers internt og eksternt, og gode politiske prosesser som gir legitimitet til endringene. Løsningene finnes ofte på tvers av etablerte ansvarsområder og forvaltningsnivåer, og krever andre samarbeids- og gjennomføringsmodeller. Omstilling krever også god politisk forankring og dialog med innbyggere for å sikre riktig utvikling for dem, og god forankring.

KS-Konsulent kan tilby:

  • Rådgivning om omstilling – hvordan omstille til lavutslippssamfunnet gjennom samarbeidsdrevet innovasjon, forankret i gode politiske prosesser og med god involvering av innbyggere og samarbeidspartnere?
  • Rådgivning om utvikling – hvordan drive helhetlig klimaplanlegging, innføre klimabudsjett og klimaregnskap mm?
  • Rådgivning om effektivisering – hvordan implementere ny teknologi som reduserer klimagassutslipp?
  • Rådgivning om hvordan jobbe med klimatilpasning
  • Foredrag om hvordan kommune kan arbeide for å utvikle et lavutslippsamfunn