Kommuneplanlegging

Alle kommuner er i følge plan- og bygningsloven, pålagt å drive langsiktig planlegging for utvikling av lokalsamfunnet. Dette skjer gjennom utvikling av planstrategi, samfunnsplanlegging og arealplanlegging, økonomiplanarbeidet og temaplaner.

Og i ny kommunelov løftes ansvaret for å drive samfunnsutvikling til det beste for innbyggerne. KS-K har utviklet en metode for helhetlig langtidsplanlegging der strategisk fokusering og framtidsbilder er de metodiske grepene.

Bruk av framtidsbilder handler om hvordan man kan håndtere usikkerheter og gjøre bedre og mer gjennomtenkte valg for framtiden. Dette kan hjelpe oss å få et langsiktig perspektiv i en verden preget av raske endringer og stor usikkerhet. Det handler om å utforske alle mulige fremtider gjennom bruk av ”bilder”. Ikke for å velge ett av de som en ”foretrukken framtid”, men for å kunne legge opp en robust strategi som står seg i alle de ulike fremtidsalternativene. Framtidsbildetekning handler altså om å fatte beslutninger i dag, med en gjennomtenkt forståelse av hva konsekvensene av disse beslutningene blir i fremtiden. Og om å forsøke å se utfordringer i fremtiden, som krever beslutninger i dag.

Kommuneplanlegging handler også om vår evne til å arbeide systematisk med klima og miljø, digitalisering, folkehelse og andre gjennomgående tema. KS-K har en helhetlig tilnærming til arbeidet med samfunnsplanlegging og er opptatt av å bidra til at kommunen og fylkeskommunen skal få arbeide med sine vikigste utfordringer, og utnytte sine muligheter og konkurransefortinn.