Kommunereform
Utsnitt av kart fra Kommunal Rapport, Kommunesammenslåinger.

Kommunereform

KS-K har hatt en rekke oppdrag inn mot kommunereformen siden starten. For de fleste reformkommuner vil arbeidet høsten 2019 handle om å få på plass de siste elementene i ny politisk og administrativ organisering.

Utover i 2020 ser vi også at mange reformkommuner har lagt opp til et omfattende arbeid med å innarbeide nye styringsverktøy, gjennomføre kommuneplanprosesser, utvikle HR-strategier mm

 

KS-Konsulent kan bistå med for eksempel

  • å utvikle en felles politisk kultur og felles forståelse for valgt modell, arbeidsformer og delegeringsreglement  
  • å legge grunnlaget for politiske beslutninger om harmonisering av tjenestene når det gjelder kvalitet og kapasitet
  • å utvikle arbeidsformer som fremmer nærdemokrati og samskaping i tråd med den nye kommunens egne målsettinger 
  • å innføre nytt styringssystem
  • å legge til rette for ulike planprosesser med innbyggerinvolvering og samskaping
  • å gjennomføre samlinger for de ulike tjenestene med sikte på utvikling av en felles faglig plattform og forståelse for ny modell og arbeidsformer
  • å gjennomføre ledersamlinger for hele kommunen eller ulike fagområder for å utvikle felles lederskap
  • å legge grunnlaget for gevinstrealisering og plan for hvordan gevinstene skal hentes ut
  • å utvikle en ny felles HR-strategi med tilhørende plan for harmonisering av lønnspolitikken
  • å utvikle stab og støttetjenestenes rolle i ny kommune i tråd med målsettingene

Mange kommuner har hatt spørsmål knyttet til forholdet mellom ny og gammel kommune nå rett før ny kommune trer i kraft. KS-Konsonulent har bidratt med utforming av svar på mange av spørsmålene overfor Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD). Du kan lese spørsmål og svar "Rett før sammenslåing (2019)" her:

RETT FØR SAMMENSLÅING (2019)