Politisk lederskap

En god måte å styrke lokaldemokratiet på er å sikre at de folkevalgte er i førersetet. Dette fordrer gode kunnskaper og ferdigheter i hvordan man kan utvikle god folkevalgt styring og ledelse i sin kommune/fylkeskommune.

En grunnleggende forutsetning for dette er et godt samspill med administrasjonen.

KS-Konsulent tilbyr seminarer med tema folkevalgt lederskap og samspillet med administrasjonen. Seminarene bygger på grunnboka Tillit. Etter seminarrekken skal hver enkelt deltaker ha en god forståelse av hvordan man kan legge til rette for og hvordan man kan utøve et aktivt folkevalgt lederskap og utnytte handlingsrommet i egen kommune/fylkeskommune.

Seminarrekken kan organiseres som tre enkeltdager eller en kombinasjon av en dags og todagers samling. Både omfang og innholdet i seminarene kan tilpasses lokale ønsker og behov.

 • TEMA FOR SEMINARENE:

  • Godt samspill mellom folkevalgte og administrasjonen – hva må til?   

   • Folkevalgt lederskap

   • Roller og rolleforståelse

   • Arenaer for samhandling

   • Hvilke kilder har vi til god samhandling og tillit?

   • Folkevalgtes arbeidsgiverrolle

     

  • Folkevalgt Politisk lederskap – hva kjennetegner et godt lokaldemokrati?

   • En kultur preget av tillit og åpenhet

   • Ansvarslinjer og rolleavklaring

   • Involvering og informasjon

     

  • Folkevalgt Politisk lederskap – hva er handlingsrommet, og hvordan finner vi det?

   • En formålsorientert forståelse av lovverket

   • Å utøve et aktivt eierskap av de kommunale tjenestene

   • Medskaping – å mobilisere innbyggernes ressurser - frivillighet

   • Utvikling av lokalsamfunnet

     

    Målgruppen for seminarene er først og fremst politisk ledelse; ordførere, varaordførere, utvalgs- og komiteledere og gruppeledere i partiene. Hvem som er naturlig å ha med som deltakere fra politisk ledelse avgjøres av hver kommune/fylkeskommune.  Rådmenn er også målgruppe til første tema.

    Seminarrekken er utviklet av KS-Konsulent og KS Lokaldemokrati og kommuneøkonomi. Seminarlederne vil være fra KS-Konsulent.