Politisk styring

Et godt lokaldemokrati fremmer tillit ved at innbyggerne kjenner seg godt representert, kan delta og påvirke, og har innsyn.

I et godt lokaldemokrati er det videre slik at administrasjonen fremmer gode beslutningsgrunnlag og bidrar i en kvalifiserende styringsdialog. Slik bidrar administrasjonen til at de folkevalgte kan ta politisk lederskap for tjenestene og utvikling av lokalsamfunn og lokaldemokratiet.

Tillit er kommunens og fylkeskommunens viktigste kapital og grunnlaget for tillit må skapes gjennom politiske prosesser der ulike stemmer og interesser får komme til uttrykk. Elitekritikk og manglende resonans i deler av befolkningen for politiske veivalg, hatefulle ytringer og politikerforakt må møtes med aktiv innbyggerdeltakelse.

Politiske organisering danner rammene for det politiske arbeidet i kommunen eller fylkeskommunen. Det er mange måter å organisere det politiske arbeidet i en kommune og det finnes ingen fasit for hvordan dette skal gjøres. Skal man ha hovedutvalg, sektorutvalg, arbeidsutvalg, komiteer eller ingen komiteer? Skal man ha stort eller lite kommunestyre? Er parlamentarisme en farbar vei for vår kommune? Hva skal kjennetegne våre politiske arbeidsformer? I hvor stor grad skal vi vektlegge samskaping med ulike interessenter som grunnlag for utforming av ny politikk, for eksempel ved å bruke «oppgaveutvalg»? Skal vi variere arbeidsformene i våre politiske organer og ha temamøter, politiske verksteder mm?

De valg man tar legger føringer for hvordan det politiske arbeidet i kommunen og fylkeskommunen skal fungere, og for hvordan maktfordelingen skal være. Det er derfor viktig at man har gode og inkluderende prosesser som gir grunnlag for å reflektere over hva man ønsker å oppnå med den politiske organiseringen i en kommune eller fylkeskommune. Organiseringen vil legge rammene for det samspillet som utvikles.

KS-Konsulent tilbyr seminarer med tema folkevalgt lederskap og samspillet med administrasjonen. Målgruppen er politisk ledelse sammen med administrativ ledelse.

KS-Konsulent har lang og relevant erfaring med spørsmål knyttet til temaer rundt politisk organisering, politiske arbeidsformer og samskaping, og kan bidra både med utredning, evaluering og fasilitering av prosesser knyttet til temaet politisk styring og organisering.

Vi kan for eksempel bistå med:

  • Faglig innlegg/foredrag om fordeler og ulemper ved valg av ulike modeller
  • Evalueringer av dagens politiske struktur
  • Rådgiver/drøftingspartner for ordfører og formannskap
  • Godt samspill mellom folkevalgte og administrasjonen – hva må til? Roller og rolleforståelse.
  • Hvordan balanserer vi mellom de ulike rollene folkevalgte har fra ombud, via styring og politisk ledelse til arbeidsgiverrollen?
  • Samskaping – hvordan mobilisere innbyggernes, næringslivets og frivillige lag og organisasjoners ressurser for utvikling av lokalsamfunnet?

KS-Konsulent skreddersyr både i innhold og omfang, seminar og temadager tilpasset behovet i den enkelte kommune. Dette kan organiseres som enkeltdager eller seminarrekker over flere dager. Tilbudet fra KS-Konsulent er en betalt rådgivningstjeneste og kommer i tillegg til det tilbudet kommunene og fylkeskommunene har (gratis) gjennom KS sitt folkevalgtprogram.