Regionreform

KS-K har hatt en rekke oppdrag inn mot fylkeskommuner i forbindelse med regionreformen siden starten. For de fleste fylkeskommunene vil arbeidet høsten 2019 handle om å få på plass de siste elementene i ny politisk og administrativ organisering.

Fra 1. januar 2020 vil det være 11 fylker i Norge, inkludert Oslo. Regjeringen overfører oppgaver og virkemiddel på områder der fylkeskommunen allerede har ansvar og kompetanse. 

KS-Konsulent kan bistå med for eksempel

  • å utvikle arbeidsformer som fremmer samordnet oppgaveløsning og samordning av sektorer og prioriteringer
  • å utvikle arbeidsformer som fremmer samfunnsutviklerrollen i tråd med fylkeskommunens egne målsettinger
  • å gjennomføre samlinger for de ulike tjenestene med sikte på utvikling av en felles faglig plattform og forståelse for ny modell og arbeidsformer
  • å gjennomføre ledersamlinger for hele kommunen/fylkeskommunen eller ulike fagområder for å utvikle felles lederskap
  • å legge grunnlaget for gevinstrealisering og plan for hvordan gevinstene skal hentes ut
  • å utvikle en ny felles arbeidsgiverpolitikk med tilhørende plan for harmonisering av lønnspolitikken
  • å utvikle stab og støttetjenestenes rolle i ny fylkeskommune i tråd med målsettingene
  • å utvikle en felles politisk kultur og felles forståelse for valgt modell, arbeidsformer og delegeringsreglement
  • å legge grunnlaget for politiske beslutninger om harmonisering av tjenestene når det gjelder kvalitet og kapasitet