Samskaping

Samskaping, medvirkningsstrategier, innbyggerinvolvering, medborgerdialog, nærdemokrati, kommune 3.0, samstyring. Ordene beskriver et nytt perspektiv på hvordan vi kan jobbe sammen om å løse framtidens utfordringer.

Det tradisjonelle kommunale perspektivet har vært at kommunen har kompetanse, innsikt og ressurser til å hjelpe brukerne og vet hva som er best. Dette har medført en forståelse av at kommunens oppgave er å løse flest mulig problemer og «føre» brukerne og innbyggerne igjennom livet.

De nye ordene peker mot et syn på brukere og innbyggere som kompetente mennesker som er eksperter på sine egne liv, har behov, mål og ønsker, og som har ressurser. Gjennom å se brukeren som en aktør og innbyggeren som en medborger med ressurser kan kommunen endre sin rolle og samhandlingen. Brukeren vil oppleve bedre kvalitet på tjenestene fordi disse treffer behovet langt bedre. Tjenestene vil bli mer effektive fordi kommunen har større sannsynlighet for å gjøre de riktige tingene riktig første gang. Og samfunnet kan utvikle seg i et samspill med innbyggerne ved at de blir mobilisert, og deres ressurser og medansvar blir gitt et mye større rom enn tidligere.

Samskaping er lett å si, men vanskelig å gjøre i praksis. Det utfordrer både kommunens forståelse av hvordan ressursene skal brukes og hvordan man må åpne opp organisasjonen og gjøre brukerne og innbyggerne til en vesentlig del av den. Men det utfordrer også brukerne og innbyggernes forståelse av sin rolle. De kan ikke bare vente på tjenesten fra kommunen, men blir i større grad en aktiv del av den tjenesten som skal leveres. Kommunens oppgave er ikke først og fremst å føre innbyggerne gjennom livet, men å muliggjøre et godt liv basert på egenverd, mestring og aktiv bruk v egne ressurser. Det handler først og fremst om å ha et godt liv – ikke å få en tjeneste.

Hvis man legger samskaping til grunn som styringsfilosofi så vil det utfordre alle rollene i en kommune eller fylkeskommune. Både politikerrollen, lederrollen, medarbeiderrollen og bruker- og innbyggerrollen vil måtte justeres når et slikt perspektiv legges til grunn.

Samskaping en tilnærming til arbeid med politiske prosesser, samfunnsutvikling og tjenester som er i stor vekst. Det foregår allerede et stort utviklingsarbeid i kommuner, og i KS, men ingen sitter på fasiten enda. KS-Konsulent har jobbet mye med disse spørsmålene i flere kommuner både på politisk og administrativt nivå og har brede kontaktflater inn mot svenske og danske kommuner som har kommet langt på dette området. KS-Konsulent kan bistå med:

  • Foredrag og kunnskapsoverføring
  • Metodevalg – fordeler og ulemper ved ulike metoder og verktøy
  • Lederutvikling med fokus på samskaping og medvirkning
  • Implementering av konkrete prosjekter
  • Tilrettelegge og gjennomføre studieturer til svenske og danske kommuner som har kommet langt på området