Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer for KS-Konsulent as ble vedtatt av styret 5. mars 2012.

1. Visjon, verdier og forretningsidé

A. Visjon

Vår visjon er «Kompetente kommuner – lokale løsninger».

B. Verdier

Vi skal være «Utfordrende» og «Dedikert» i alt vi sier og alt vi gjør.

C. Forretningsidé

Vår forretningsidé er å levere etterspurte konsulenttjenester som bygger på KS' policy.

2. God forretningsskikk

A. KS-K har ryddige og profesjonelle administrative rutiner som er åpne og fullt tilgjengelig for våre oppdragsgivere.

B. KS-K inngår tydelige avtaler ved mindre oppdrag, og ordentlige kontrakter ved større oppdrag som er slik utformet at leveransen er tydelig beskrevet og at alle vesentlige hensyn for oppdragsgiver og KS-K er ivaretatt.

C. KS-K sender fakturaer som er kontrollerbare i henhold til avtale / kontrakt. All dokumentasjon som oppdragsgiver ønsker skal gjøres tilgjengelig ved evt. forespørsel. Ved større oppdrag sendes siste faktura når oppdragsgiver har godkjent leveransen.

D. KS-K er alltid ajour med innbetaling av alle skatter og avgifter og fører en sunn virksomhetsøkonomi med god økonomistyring og god regnskapsskikk.

3. Åpenhet

KS-K er et åpent konsulentselskap som skal bidra til at KS' medlemmer blir mest mulig kompetent til å løse sine lokale oppgaver.

For oss betyr dette følgende:

A. Alle våre faglige innledninger, metoder, verktøy og prosessmodeller er tilgjengelig for oppdragsgiver og alle KS' medlemmer.

B. Vi synliggjør god praksis og neste praksis i kommune-Norge. Vi deler erfaringer fra tidligere oppdrag hos kommuner/fylkeskommuner/kommunale bedrifter med våre nye oppdragsgivere.

C. Vi legger opp prosessene slik at vi sikrer mest mulig gjensidig læring og kompetanseoverføring mellom KS-K og oppdragsgiver, og mellom ulike oppdragsgivere.

4. Taushetsplikt

Under arbeidsforholdet og etter arbeidsforholdets opphør plikter arbeidstakeren å beholde taushet om forhold som vil være underlagt taushetsplikt etter forvaltningslov, personvernlov, særlov eller internt regelverk i KS-K. Dette gjelder både forhold som arbeidstakeren har fått kjennskap til i forbindelse med oppdrag hos en oppdragsgiver, og i arbeid i KS-K forøvrig.

Arbeidstakeren plikter å ikke bruke eller spre fortrolige forretningsopplysninger som hun eller han er blitt kjent med gjennom arbeidsforholdet i KS-K. Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at arbeidstakeren etter sin fratredelse nyttiggjør seg de alminnelige kunnskaper som er ervervet i ansettelsestiden.

5. Miljøhensyn

A. Bærekraftig utvikling

KS-K erkjenner at vår virksomhet påvirker miljøet. Vi ønsker med disse retningslinjene å sikre at vi tar miljøbevisste valg.

B. Reisemåte

KS-K velger leiebiler med lave utslipp.

KS-K velger den mest miljøvennlige reisemåte så langt det er mulig. Flyreiser skal være klimanøytrale. Dette sikres gjennom kjøp av CO2-kvoter.

C. Innkjøp

KS-K kjøper energisvake og miljøvennlige produkter så langt det er mulig.

KS-K kjøper miljøvennlige konferanse- og hotelltjenester så langt det er mulig.

D. Gjenvinning

KS-K gjenvinner alt IKT-utstyr, papir og forbruksmateriell på selskapskontor og hjemmekontor.

E. Dokumenthåndtering

KS-K har elektronisk dokumenthåndtering for å spare papirforbruk.

6. Styreverv, tillitsverv eller bistilling

Arbeidstaker må ikke ha styreverv, tillitsverv eller bistilling i andre virksomheter som kommer i konflikt med KS-Ks interesser og/eller arbeidstakers arbeidsutførelse og integritet.

7. Etterlevelse av ILO-bestemmelser

KS-K tilbyr alle ansatte lønns- og arbeidsvilkår i tråd med norsk velferdsstandard, jfr. ILO konvensjon nr. 94 og etterlever ILO konvensjon 138/182 som gjelder motvirkning av barnearbeid.

Kontakt

Kristine C Hernes

Kristine C Hernes

Daglig leder