Eierstyring

Kommuner og fylkeskommuner eier et stort antall selskaper og juridiske interkommunale samarbeid.

Disse er organisert i ulike selskapsformer som aksjeselskap (AS), kommunale foretak (KF), fylkeskommunale foretak (KFK) eller interkommunale samarbeid regulert i kommuneloven. Disse måtene å organisere offentlig eierskap stiller krav til eierstyring og selskapsledelse. Selskapene skal forvalte offentlige verdier og å yte gode tjenester til innbyggerne. KS-K har høy kompetanse på eierstyring og selskapsledelse.

Mange opplever at kunnskapen om eierskap, styrets roller og praktisk styrearbeid bør styrkes. Folkevalgt indirekte styringen gjennom selskapenes styrer er et tema som krever oppmerksomhet. Rolleklarhet er viktig for resultatoppnåelse. Hvordan eierrollen utøves er avgjørende for selskapene.

KS-Konsulent bygger sin rådgivning på forskning om verdiskapende styrer og anbefalinger for godt eierskap. Blant disse er KS sin Anbefalinger for eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak og Norsk anbefaling Eierstyring og selskapsledelse utgitt av Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse.

KS-Konsulent bistår med

• foredrag om eierstyring i praksis for folkevalgte, kommunale ledere, eiersekretariat og kommunerevisjon

• rådgivning ved utarbeidelse av eierpolitikk, eierstrategi og eiermeldinger

• evaluering av utøvd eierstyring ved en eller flere eiere

• rådgivning ved utarbeidelse og revidering av selskapsavtaler og vedtekter

• rådgivning ved vurdering av styrenes kompetanse

• rådgivning ved sammensetning og funksjon av eierorgan