Evalueringer

En lang rekke kommuner gjennomført større omstillinger som har medført utflating av strukturer, ny politisk organisering, resultatfokusering av lederne, økonomisk omstilling etc.

Alt sammen for å vri ressursbruken fra administrasjon til tjenesteproduksjon, brukerorientere kommunen, ansvarliggjøre administrasjonen og gjøre politikerne mer strategisk orientert. Men har det hatt noen effekt?

Spørsmålet er ikke hva du har tenkt og gjort, men hva du har oppnådd. Er din kommune der dere planla at den skulle være når dere satte i gang med omstillingen? Har dere nådd de mål dere satt dere? Er det behov for å analysere, lære av erfaringene og å sette i verk korrigerende tiltak?

KS-K har lang og bred erfaring med evaluering av omstillingsprosesser i kommunal sektor. Dette gjelder både på politisk og administrativt nivå, samt på økonomi-, system- og resultatdimensjonen. KS-K har gjennomført over 50 evalueringer av norske kommuner og har meget gode verktøy, og rådgivere med bred og relevant erfaring.

KS-K har den nødvendige spisskompetanse som kommunens utviklingspartner for gjennomføring av helhetlige evalueringer og analyser. Dette gjelder både tjenestens innhold (lovverk og faglige standarder), økonomi (KOSTRA-anlyser, økonomiske tjenesteanalyser og aktivitetsbasert kostnadskalkulasjon), juss (lov og avtaleverk) og prosess (medvirkning, forankring og framdrift). Vi siker at din kommune får en helhetlig evaluering som ivaretar alle nødvendige aspekter, og en relasjon til et rådgivermiljø som garanterer at prosessen kommer i mål i henhold til planlagt framdrift. KS-K kjenner de særegenheter som karakteriserer utviklings- og omstillingsprosesser i kommunal sektor.

Kontakt

Håvard Moe

Håvard Moe

Seniorrådgiver