Helhetlig styring

Mange norske kommuner har de siste årene utviklet et mer helhetlig orientert styringssystem. Et slikt system vektlegger en tydeligere mål- og resultatorientering, enn det som den tradisjonelle budsjett- og tiltaksstyringen har vært preget av.

I en hverdag der både ressursknappheten og kravene fra brukerne og omgivelser stadig øker, så er det avgjørende at man er i stand til å målrette innsatsen og dokumentere resultatene man oppnår. Skal man lykkes med dette, forutsetter det en sterk og resultatorientert ledelseskultur, samt et verktøy som synliggjør mål og resultater på en helhetlig måte.

KS-Konsulent vektlegger at utviklingen av et mer helhetlig styringssystem ikke bare handler om å utvikle et system som generer flere styringsdata. Vel så viktig er det å utvikle en resultatorientert ledelse, samt en tydelig kultur for læring og fornyelse basert på egne resultater. Kommunen må altså bevege seg fra å bli en tiltaksorientert repeterende organisasjon, til å bli en innovativ lærende organisasjon.

KS-K vektlegger følgende i utvikling av styringssystemer og balansert målstyring:

1. Resultatfokusering

I kommunal sektor har man tradisjonelt har vært flinkere til å fokusere på innsats enn på oppnådde resultater. Men i en tid hvor kompleksiteten og ressursknappheten øker, må vi vektlegge en styring som i langt større grad vektlegger hvilke resultater man har oppnådd, og ikke bare hvilke tiltak man har gjennomført.

2. Mål- og resultatstyring på flere dimensjoner enn bare økonomi

I en kommune er pengene bare et virkemiddel for å oppnå gode tjenester, med godt fornøyde ansatte, i et samfunn i vekst. Helhetlig styring vektlegger derfor å sette tydelige målbare mål og evaluere resultatene ved hjelp av styringsindikatorer på følgende styringsdimensjoner:

  • Økonomi

  • Tjenestekvalitet

  • Organisasjonskvalitet

  • Samfunnskvalitet

3. Et verktøy for å bestille mål og evaluere resultater

De styringsdataene som det helhetlige styringssystemet genererer, er helt uten verdi hvis de ikke benyttes som et grunnlag for å utvikle styringsdialogen mellom politikere, administrasjon og innbyggere. Gjennom bruk av tydelige mål- og resultatindikatorer, kan man få en tydeligere prioriteringsdiskusjon på hva som er viktigste man skal oppnå, og et bedre grunnlag for en dialog om hva som skaper resultatene.