KOSTRA-analyse

Allerede i 2001 ble alle norske kommuner ble pålagt å rapportere de ressursene de setter inn i den kommunale tjenesteproduksjonen i løpet av et år, til Statistisk Sentralbyrå.

Denne rapporteringen er etter hvert blitt kjent som KOSTRA (KOmmune – STat – RApportering) og er en årlig hendelse til glede, nytte og frustrasjon over det ganske kommuneland.

Brukt på den rette måten er KOSTRA en uunnværlig kilde til å forstå hvordan produktiviteten, dekningsgradene og prioriteringene i den enkelte kommune er. KOSTRA gir en unik mulighet til å vurdere egen tjenesteproduksjon sett i lys av hvordan andre kommune velger å løse sine oppgaver, og for å vurdere utviklingen på egen tjenesteproduksjon over tid

 

KS-K har omfattende og lang erfaring med å utarbeide KOSTRA-analyser for norske kommuner. Vår analyse tar for seg ressursbruk, prioritering og dekningsgrader på funksjonsnivå i KOSTRA (dvs sum barnehager) for alle funksjoner (dvs hele kommunen). Rapporten påpeker hvor kommunen bruker ressursen (prioritering), hva de får ut av det (produktivitet), og hvilke volum/resultat dette gir for brukerne (dekningsgrad), samt hvor kommune eventuelt avviker fra andre sammenlignbare kommuner på ressursbruk. Analysen viser også tjenestenes utvikling av kostnadsprofil over tid.

 

På hver tjeneste beregnes kommunens handlingsrom hvis kommunen tilpasser seg utgiftsnivået for en/flere av sammenligningskommunene. KS-K vurderer også utnyttelsen av inntektspotensialet basert på innrapporterte satser og produktivitet. I rapporten påpeker vi hvor man bør rette fokus med henblikk på å skape en bedre balanse i tjenesteproduksjonen.

 

En KOSTRA-analyse fra KS-K gir et helt unikt grunnlag for beslutningsstøtte når det skal kuttes kostnader eller effektiviseres i kommunen.

Videre lesning