Styrearbeid

Verdiskapingen innen kommunale og fylkeskommunale selskaper er i betydelig grad avhengig av effektive og verdiskapende styrer. Styrets samlede kompetanse må vurderes og fortløpende være tema for endringer.

Rolleklarhet er svært viktig for å nå resultat og ha høy kvalitet. Styremedlemmer, styreleder og daglig leders rolleforståelse har stor betydning for styrets arbeid.  En profesjonalisering av styrer skjer gjennom rekruttering, opplæring i styrearbeid og kontinuerlig forbedring av styrets arbeid. KS-Konsulent har høy kompetanse som utviklingspartner for styret.

  

KS-Konsulent bistår med

• Styrekurs – åpne dagskurs eller internopplæring for ditt styre

• Gjennomprøvd og enkel metodikk for styrets egenevaluering

• Rådgivning til styreleder og daglig leder i rolleutøvelse og kontinuerlig forbedring av styrets arbeid

• Rådgivning om styrets kompetansesammensetning

Opplæring for styremedlemmer og styreledere

Verdiskapende styrearbeid forutsetter generell kompetanse i styrearbeid, bransjespesifikk kompetanse og prioritert kompetanse innenfor f. eks økonomi, juss, HR eller politiske prosesser.

 Vi tilbyr opplæring i generell styrekompetanse som gir kunnskap om praktisk styrearbeid og juridiske rammer for styrets roller og ansvar. Tema i våre kurs er:

• Lover og forskrifter,

• rollefordeling mellom eier, styre og daglig ledelse,

• styrets funksjoner og oppgaver,

• praktisk styrearbeid og kjennetegn på godt styrearbeid,

• styrets egenutvikling

Opplæringen skreddersys som internopplæring for et styre eller for flere styrer. Vi legger her vekt på å gjøre oss kjent med styrets situasjon og tilpasse faglig innhold og eksempler for det enkelte styret. Vi tilrettelegger også for at flere styrer eller eiere kan samarbeide om kurs for flere selskapsstyrer.

KS-Konsulent er faglig ansvarlig for styrekurs som KS Agenda arrangerer på ulike steder over hele landet. Målgruppene for disse kursene er styreledere, styremedlemmer, daglige ledere, medarbeidere i kommuner og fylkeskommuner med ansvar for eierskap og tilrettelegging for styrerekruttering og god eierstyring. Disse kursene utlyses gjennom KS Agenda sin nettside.

Styreevaluering Alle styrer bør ha en fortløpende vurdering av sitt eget styrearbeid. Dette kan skje gjennom ulike metoder for evalueringer i hvert styremøte. Formålet med en slik egenevaluering er fortløpende å forbedre styremedlemmers arbeid, styrets arbeidsform og gjennomføringen av styrearbeidet.

 Egenevaluering av styret gir utvikling både på det individuelle og kollektive plan og tjener som et godt verktøy i styreutvikling.

De prosesser og interaksjoner som skjer i styrerommet er av betydning for de beslutninger styret fatter og derigjennom indirekte påvirker selskapenes sosiale og økonomiske verdiskapning. Ved i større grad å inkludere de menneskelige aspektene og verdien av hvordan styret fungerer som team, kulturen i styrerommet og anvendelse av den enkeltes kompetanse, styrkes forutsetningene for at styret bidrar til en reell verdiskapning i selskapet.

 

En systematisk styreevaluering bør gjennomføres en gang i året. I en slik evaluering prioriteres og systematiseres tema for evalueringen, informasjonsinnhentingen, bruk av data og analyser av funn. Resultatene blir deretter behandlet i styret for å vedta forbedringstiltak.

 

Styreevalueringer har to formål:

‒ Virkemiddel for styret til å forbedre sitt styrearbeid.

‒ Gi innspill til valgkomiteen (eller eiere) vedrørende det eksisterende styrets kompetansesammensetning og funksjonsmåte.

 

En styreevaluering vil normalt bestå i å vurdere:

‒ Styrets kompetansesammensetning.

‒ Styrets arbeidsform.

‒ Styrets interne relasjoner som styrekollegium og relasjoner til eiere og daglig ledelse.

‒ Styrets utførte arbeid og bidrag til verdiskapingen.

 

Ekstern evaluering

Styreevalueringen kan gjennomføres ved interne krefter; styreleder eller et styremedlem, eller med ekstern bistand.

Fordeler med ekstern bistand er å:

‒ Bidra til større åpenhet ved bilaterale samtaler med styremedlemmer om sensitive forhold.

‒ Gjøre det mulig å adressere sensitive forhold mellom styret/styreleder på den ene side og administrasjonen eller eiere på den annen side.

‒ Behandle med friske øyne, særlig hvis samme interne evaluering er foretatt over flere år.

‒ Trekke på erfaringer fra andre virksomheter om hvordan få positiv gevinst av styreevalueringer.

‒ Gjennomføre styreevalueringen effektivt med gjennomprøvd metodikk.

‒ Bidra til at evalueringen får tilstrekkelig prioritet

‒ Bidra til at resultatene blir systematisert, analysert og fulgt gjennom forslag til forbedringer

 

Metodikk for styreevaluering

Styreevalueringer med vår bistand kan gjennomføres med en eller flere av disse modulene.

Modul 1 Besvarelse av web-basert spørreskjema

Modul 2 Samtale med hvert enkelt styremedlem

Modul 3 Samtaler med daglig ledelse samt styresekretær

Modul 4 Samtaler med eiere

Modul 5 Styrebehandling i plenum – resultat og forbedringstiltak.

 

KS-Konsulent har et samarbeid med iStyrelsen AS om styreevaluering. Vi benytter på denne måten en gjennomprøvd modell og har i fellesskap utarbeidet en web-basert spørreundersøkelse tilpasset kommunale og fylkeskommunale selskaper.

 

Vi tilpasser og gjennomfører evalueringen til oppdragsgivers behov.