Tjenesteanalyse

KS-K kan bistå din kommune med ytterligere dypdykk og detaljert innsikt i egen tjenesteproduksjon utover en ordinær KOSTRA-analyse.

Hvor god er kvaliteten og hvordan vurderes denne i forhold til ressursinnsatsen? Hva er tjenestens objektive utgiftsbehov. Hva er de viktigste utgiftsdriverne for de enkelte tjenesteområdene?

En tjenesteanalyse vil ta utgangspunkt i kommunens ressursbruk, tilgjengelighet og hva det koster å produsere tjenesten.  I tillegg vil en tjenesteanalyse, i den grad det foreligger data, vurdere ressursinnsats opp mot resultat og kvalitet. Eksempler på kvalitetsdata kan være egne bruker-/medarbeiderundersøkelser, saksbehandlingstid eller andre objektive kvalitetsindikatorer. Hvis det skal gjøres sammenlikninger med andre kommuner vil det også kort redegjøres om sammenlikningsgrunnlaget og hvem er det riktig å sammenlikne seg med.  

 

Sentrale problemstillinger som en tjenesteanalyse skal gi svar på:

  • Hva er vårt objektive behov for tjenester?

  • Hvordan prioriteres tjenestene korrigert for objektivt behov?

  • Hvordan er tjenestenes profil og hvordan kan man identifisere mulig handlingsrom?

  • Rettes ressursene mot prioriterte målgrupper?

  • I hvilken grad jobber vi rasjonelt og utnytter ressursene godt?

  • Hvordan vurderes ressursinnsats opp i mot resultat og kvalitet? 

Videre lesning

Kontakt

Chriss Madsen

Chriss Madsen

Seniorrådgiver