Digitalisering
Gode og tilgjengelige digitale tjenester styrker dialogen med innbyggere og næringsliv og gir gode lokalsamfunn. Vi har fagteam som kan bistå i hele prosessen fra planlegging til gjennomføring av den digitale omstillingen. Illustrasjon: KS-K

Digitalisering

Vi bruker digitalisering for å legge til rette for en enklere hverdag for innbyggerne og brukerne, øke deltakelse i lokaldemokrati for alle grupper. KS-K har fagteam som kan bistå i planlegging og gjennomføring av digital transformasjon.

Den teknologiske utviklingene skjer i et raskt tempo noe som setter krav til omstillingsdyktighet i hele den kommunale organisasjonen. Dagens tjenester og prosesser vil kunne løses enklere med digitale tjenester og arbeidsprosesser, samtidig som den digitalisering vil utfordre måten vi utvikler og løser kommunenes samfunnsoppdrag på.

Digitaliseringsprosessen må ta utgangspunkt i hvor den enkelte kommune er i dag. Samtidig vil det være avgjørende at en samarbeider og bygger videre på fellesløsninger for kommunesektoren. Digitale endringer bør ta utgangspunkt i hvilket behov kommunen søker å løse, alt fra effektive interne prosesser til økt innbyggerinvolvering. Som verktøy i forbedring av eksempelvis de interne prosessene vil bruk av tjenestedesign være aktuelt.

Digital transformasjon drives av ledelse og bygges i et samspill mellom kultur og teknologi. For å kunne lede og utvikle den digitale transformasjonen må lederne ha nødvendige evner og forståelse for hvilke muligheter den digitale teknologien gir. Leder må ha oppmerksomhet på både hva som kan gjøres mer effektivt ved hjelp av teknologi samtidig som samfunnet rundt oss endres og derigjennom utfordrer hvordan det offentlige leverer tjenestene.

Digitalisering vil stille andre krav til framtidig kompetanse. Endringene vil kreve innsikt i nåværende og framtidig kompetansebehov. 

Stikkord på hva vi kan hjelpe med:

  • Lederrollen i digitalisering – hvordan kan leder fremme digitalisering?

  • Endringsledelse – legge til rette for en endringsdyktig organisasjon – trygghet og vilje for endring

  • Tjenestedesign

  • Mulighetsbilde og gode eksempler – hva kreves av deg som leder?

  • Prosessledelse

  • Kultur og teknologi

  • GDPR og personvernombud

  • Digitaliseringsstrategi

  • Hvordan lykkes med velferdsteknologi?

  • Hvordan få til samskaping ved hjelp av åpne data?