KS-Konsulent tilbyr rådgivning for personvernombud
Personvernombudet kommer godt i gang i samarbeid med KS-K. Foto: KS-K

KS-Konsulent tilbyr rådgivning for personvernombud

KS-K har et rådgivningstilbud for kommuner som ikke har etablert ordning med personvernombud, nyetablerte personvernombud kan få råd og veiledning for å komme godt i gang.

Gode tjenester for innbyggerne i norske kommuner er avhengig av at innbyggerne har tillit til kommunen. Dette innebærer også tillit til at opplysninger om enkeltpersoner håndteres med nødvendig beskyttelse og at kommunenes ansatte har tilgang til tilstrekkelige opplysninger for å yte forsvarlige tjenester. 

KS-Konsulent (KS-K) bistår kommunene med råd og veiledning for å oppfylle pliktene etter ny personopplysningslov og personvernforordningen. Kommuner som ikke enda har etablert ordning med personvernombud får bistand til å få dette på plass, nyetablerte personvernombud kan få råd og veiledning for å komme godt i gang. 

KS-K har spisskompetanse på området og kan bistå med effektiv kartlegging av virksomhetens behandling av personopplysninger, gjennomgang av eksisterende policyer og rutiner samt råd og veiledning for arbeidet med en god sikkerhetskultur i virksomheten.  

Ny personvernforordning har satt lys på behovet for kompetanseheving på ulike nivå i norske kommuner. Ledere trenger nødvendig innsikt i nytt regelverk og slik at de kan jobbe med praksis og kultur i egen virksomhet, personvernombud trenger mer dyptgående kompetanse for å kunne ivareta den viktige rollen som personvernombud. KS-K kan bistå med kompetanseheving på flere nivå. 

Ett viktig mål for KS-K vil være at ledere har oversikt og kontroll på virksomhetens ansvar og plikter ifm ny personopplysningslov, samt yte bistand som sikrer at virksomheten er i overensstemmelse med nytt regelverk. 

Hva gjør vi?
KS-K gjennomfører alle oppdrag i tett samarbeid med oppdragsgiver og tilpasser til lokale forhold. Som en hovedregel tar rådgivning innen personvernområdet utgangspunkt i en gjennomføring av oppdraget gjennom en kombinasjon av samlinger og rådgivning/oppfølging til aktuelle ledere og personvernombud. 

Vi mener at oppdraget løses best ved gjennomføring av workshops/arbeidsdager der arbeidsformen er veksling mellom teori og eget arbeid, samt mulighet for individuell rådgivning i konkrete saker.

Kontakt

Linda Svendsrud

Linda Svendsrud

Seniorrådgiver

Kontakt

Olve Molvik

Olve Molvik

Gruppeleder