Helse og velferd - Leve hele livet

Helse og velferd - Leve hele livet

KS-Konsulent utfører rådgivning innenfor både drift og utvikling av helse- og velferdstjenestene.

KS-Konsulent ønsker å bidra til et bærekraftig samfunn der Helse- og omsorgtjenestene utvikles på flere nivåer i tråd med de demografiske endringene framover og vil bidra til å realisere innholdet i reformen Leve hele livet.
For å bli enda bedre til å møte kommunenes behov for utvikling har vi bygget et eget fagteam som har arbeidet med helse- og omsorgssektoren over flere år.

Det beste tegnet på aldring er likevel at du fortsatt er deg. Bare bedre. Sitat/ Ursula K. Le Guin

Helse og -omsorgstjenestene i Norge er inne i en spennende utvikling med større vekt på å styrke samfunnets evne til å bidra til den gode alderdommen.

Illustrasjon: Aldersvennlig samfunn

Reformen «Leve hele livet» er med på å løfte denne samfunnsdimensjonen: 
«fra omsorgsboliger til aldersvennlige samfunn, fra dagplasser til møteplasser, fra ernæring til sosiale fellesskap».

Illustrasjon: Dagplass og møteplass

- Hvor vil du være resten av ditt liv?
- Hvilke strukturer og hva skal kjennetegne bærebjelkene i det aldersvennlige samfunn?
- Og hvordan får vi til en harmonisering mellom tjenestens dimensjon og vekst for å sikre kvalitet og kontinuitet i tjenesteytingen?

Illustrasjon: Felleskap

Dette er spørsmål som blir sentrale for kommunene i framtiden. Svarene må i større grad skapes sammen med de som berøres, både dagens mottakere av tjenester, framtidige mottakere, pårørende og andre instanser.
Målet er å skape bedre forutsetninger for å kunne ivareta et mer helhetlig ansvar og gi hjelp/bistand der tjenestemottakerne bor. For at kommunene skal kunne ta en slik rolle, ser vi at de nå ønsker å revidere sine strategiske planer innen feltet og løfte perspektivene fra tjeneste til samfunn. I dette kreves først og fremst en bedre og systematisk dialog med innbyggerne, med større grad av involvering på tvers av fagområder og sektorer, samt en kompetanseheving på leder- og medarbeidernivå. Kommunene ønsker også å utvikle samhandlingen mellom tjenester, erverve en økt innsikt gjennom analyser på samfunns- og tjenestenivå for å kunne drive god folkevalgt og administrativ styring, samt legge til rette for god drift og utvikling.
Samsvar mellom tilgjengelige ressurser og samfunnets omstillingstakt er en organisk prosess hvor kommunene bør etterstrebe å bygge en organisasjon som har mot til å ta de nødvendige strategiske grepene slik at man oppnår en omstillingsevne som er i takt med kjerneoppgavene og samfunnsoppdraget.

 

KS-K kan bistå med utviklingsstøtte og gjennomføring til blant annet:

  • Utvikling av kommunen som samhandlingsaktør, samskaping og innovasjon
  • Samfunns- og tjenesteanalyse
  • Folkevalgt og administrativ styringsdialog
  • Organisasjonsutvikling og kompetansebygging med spesielt fokus på å utvikle systemer som sikrer helhet og sammenheng, vi har valgt å kalle det mellomromskompetanse 
  • Utvikling av det gode lederteamet og lederveiledning 
  • Tjenestedesign/DesignThinking som mindset og metode for å få skape menneskesentrerte tjenester (tjenestemottaker, ansatt og organisasjon)