Innovasjon i helse og omsorg

I årene fremover vil det bli knapphet på ressurser, både menneskelige og økonomiske. Dette tvinger oss til å tenke nytt i helse og omsorg.

Mange av de utfordringene vi står overfor krever nye løsninger og utfordrer vår profesjonelle rolle. KS-Konsulent bruker en modell for brukerdrevet- og medarbeiderdrevet innovasjon med tilhørende verktøykasse som kan hjelpe kommunene til å gjennomføre gode innovasjonsprosesser.

Vi kan hjelpe kommunen i å legge til rette for systematisk arbeid med innovasjon ved å utdanne ledere og eventuelt interne prosessveiledere. Sammen utvikler vi forståelse for kjennetegn ved organisasjon, arbeidsformer og ledelse som fremmer innovasjon. Vi bruker også ulike innovasjonsverktøy som er utviklet av oss eller KS, sentrale miljøer innen innovasjon i Norge, samt innovasjonsverktøy utviklet i Danmark. KS-Konsulent kan også følge en eller flere innovasjonsprosesser med råd, veiledning og erfaringssamlinger. Vi holder også seminar for folkevalgte. Å innovere innebærer å ta risiko. Derfor vil det ofte være viktig å forankre innovasjonsarbeidet på politisk nivå.

Begrepet "innovasjon" kan oversettes med nytenkning og nyskaping. Vi kan kalle det innovasjon hvis det som utvikles er nytt, nyttig, og blir nyttigjort. Mange tenker kanskje umiddelbart på velferdsteknologi. Men innføring av velferdsteknologi er bare en del av det vi mener med innovasjon. Innovasjon kan like gjerne dreie seg om å tenke nytt rundt måten vi organiserer tjenestene på, og hvordan vi samhandler med brukerne og deres pårørende, og språket vi bruker.

Det snakkes stadig oftere om innovasjon i helse og omsorg, blant annet i den sentrale NOU-rapporten «Innovasjon i omsorg» ("Hagen-utvalgets rapport"). Rapporten peker på at "krisen i omsorgstjenestene" bare vil bli en realitet dersom vi tenker at framtidens helse og omsorg må drives på samme måte som idag.

Forskning viser at brukerne er den viktigste driveren for innovasjon. Hva kan vi lære av brukerenes erfaringer? Brukerne er ikke eksperter på hvordan tjenester skal organiseres eller ledes, men de er eksperter på sine behov, sitt liv, og hva som virker best for dem. Å ta brukernes kompetanse på alvor, og bidra til at deres erfaringer er med på å forme tjenestene, er helt sentralt.

Kontakt

Stephanie Helland

Stephanie Helland

Seniorrådgiver

Kontakt

Geir Johan Hansen

Geir Johan Hansen

Seniorrådgiver