Aktivt eierskap i skoler og barnehager

Aktivt eierskap i skoler og barnehager

Aktiv politisk styring fremmer gode barnehager og skoler til det beste for barn og elever. De folkevalgte kan etterspørre analyser, være i dialog med administrasjonen, utvikle og vedta mål og planer, og etterspørre effekter for barn og elever.

Kommuneadministrasjonen på sin side legger til rette for den folkevalgte styringen og jobber systematisk med de langsiktige målene og utvikler skolene og barnehagene som organisasjon. De folkevalgte ivaretar sitt ansvar ved at kommuneadministrasjonen utvikler skolene og barnehagene som organisasjon. I dette ligger også utvikling av ledere og medarbeidere både individuelt og kollektivt, slik at disse settes i best mulig stand til å påvirke barn og unges danning og utvikling.  
 
Skolenes og barnehagenes læringskapasitet kan forbedres gjennom systemisk kvalitetsarbeid fra avdeling eller klasserom til kommunestyresalen. Har kommunen / fylkeskommunen de riktige arenaene for deling, refleksjon og samhandling innad på nivåene og mellom nivåene?
 
Redefinering og bevisstgjøring av roller står sentralt. 
 
 • De lokale folkevalgte må bevisstgjøres sin rolle som ansvarlige for barnehage- og skoletilbudet i egen kommune/fylkeskommune. 
 • Rådmannsnivået utøver i praksis eier- og myndighetsrollen på vegne av kommunestyret.
 • Lederrollen i barnehagen og skolen videreutvikles til å ta ansvar for et helhetlige læringsarbeid.
 
KS-Konsulents oppvekstteam kan bistå med utvikling av aktivt eierskap bl.a. gjennom kompetanseheving, systemutvikling og lederutvikling i forhold til:
 
 • Helhetlig system for kvalitetsutvikling (forsvarlig system)
 • Eierstrategi
 • Eier- og myndighetsrolle
 • Eiers og myndighets støtte til barnehagenes og skolenes kvalitetsarbeid
 • Lederavtaler
 • Stillas rundt lederskap
 • Lederteamutvikling
 • Coaching/veiledning
 
KS-konsulent bistår også gjerne i gjennomføring av KS’ ABSOLUTT-program. Les mer om dette her: www.ks.no/fagomrader/utdanning-og-oppvekst/skole/absolutt/

Kontakt

Marlen Faannessen

Marlen Faannessen

Seniorrådgiver