Dybdelæring

Dybdelæring

Dybdelæring er et begrep som har fått stor oppmerksomhet den siste tiden, særlig i forbindelse med vektlegging av fremtidens kompetanse i skolen og Ludvigsen-utvalget sin rapport.

Dybdelæring har blitt et sentralt begrep i arbeidet med fagfornyelsen, og blir definert slik:
 
«Vi definerer dybdelæring som det å gradvis utvikle kunnskap og varig forståelse av begreper, metoder og sammenhenger i fag og mellom fagområder. Det innebærer at vi reflekterer over egen læring og bruker det vi har lært på ulike måter i kjente og ukjente situasjoner, alene eller sammen med andre. Overordnet del beskriver hvilke verdier og prinsipper som grunnopplæringen skal bygge på. Opplæringens verdigrunnlag skal prege dybdelæringsprosesser slik at vi utvikler gode holdninger og dømmekraft og evnen til refleksjon og kritisk tenkning og til å foreta etiske vurderinger.»
 
Dybdelæring er også en sentralt begrep i internasjonal skoleforskning: Michael Fullan og Joanne Quinn skriver i boka Coherence (Fullan og Quinn, 2016) om å skape sammenheng mellom de ulike innsatsområdene i skolene og barnehagene. Det er 4 hovedmomenter i denne innsatsen som peker seg ut; målrettet innsats, tilrettelegging for samarbeidskulturer, forpliktende engasjement og dybdelæring. 
 

Tilrettelegge for dybdelæring:

Dybdelæring er et begrep som har fått stor oppmerksomhet den siste tiden, særlig i forbindelse med fremtidens kompetanse i skolen og Ludvigsen-utvalget. Dybdelæring kan også være viktig i samarbeid på tvers i laget rundt barn og unge. Kort sagt handler dybdelæring om å virkelig forstå problemstillingene en skal jobbe med, og å være mer utforskende for å komme frem til løsningsstrategier.  Gode grep for å oppnå dette kan være:
 
  • Tydelige prosessmål for samarbeidet 
  • Presis metodebeskrivelse
  • Fokus på kapasitetsbygging for å endre praksis
KS-konsulent kan bistå i utviklingsprosesser for skoler og kommuner/fylkeskommuner for å legge til rette for mer dybdelæring i arbeidet med å videreutvikle undervisning som fremmer elevenes læring, og i prosesser for å videreutvikle de kollektive læringsprosessene hos lærere og ledere.