Fagfornyelsen

Fagfornyelsen

De viktigste endringene i de nye læreplanene er at kritisk tenkning og refleksjon vil bli en sentral del av hva elevene skal lære i skolen, og at det skal legges til rette for mer dybdelæring.

Utdanningsdirektoratet jobber med å fornye alle læreplanene i grunnskolen og videregående opplæring. De nye læreplanene skal tas i bruk fra 2020. Dagens fag i grunnskole og videregående skole skal beholdes, men innholdet i de ulike fagene skal bli nye. For de yrkesfaglige utdanningsprogrammene vil det bli noen nye fag.
 
Kritisk tenkning og refleksjon løftes fram og vil bli en sentral del av hva elevene skal lære i skolen, og det skal legges til rette for mer dybdelæring.
 
KS-konsulent kan bistå fylkeskommuner, kommuner og skoler med å gjennomføre skolebaserte utviklingsprosesser for å forberede og legge til rette for arbeidet med nye læreplaner. Vi jobber med utgangspunkt i skolenes behov, og vi hjelper skoleledere og lærere i arbeidet med å ta i bruk nytt læreplanverk. Disse utviklingsprosessene skal bidra til økt kompetanse i å tolke, forstå og bruke læreplanverket. 
 
Temaer for slike prosesser kan være: 
  • overordnet del
  • dybdelæring
  • kompetansebegrepet
  • sammenhengen mellom kompetansebegrepet og dybdelæring
  • profesjonsfellesskap og skoleutvikling