Organisering for læring i barnehagen

Organisering for læring i barnehagen

Organisering for læring bygger på de muligheter som ligger i organisasjonen som system, og hvordan dette kan fremme barnehagebarnas helhetlige utvikling.

Oppvekstteamet i KS-K kan bidra med solid kompetanse innen barnehageområdet, på områder som utvikler barnehager gjennom blant annet ledelsesorganisering og systemisk arbeid. Teamet har lang ledererfaring fra praksisfeltet og omfattende endrings- og utviklingserfaring fra offentlig sektor.
 
Kvalitetsutvikling i barnehage må ha fokus på helhetlig utvikling av organisasjonen. Felles verdigrunnlag og andre overordnede føringer, uttrykt nasjonalt gjennom formålsparagrafen og rammeplan, og lokalt gjennom barnehageeiers målsettinger, må være utgangpunkt for organisasjonsutviklingen. 
 
Utvikling av barnehagen som lærende organisasjon er tydeliggjort i rammeplanen, og har forankring i forskning som konkluderer med at lærende barnehager utnytter kompetansemangfoldet i en organisasjon til en ressurs for det enkelte barn. Den samme forskningen understreker at god ledelse kan utgjøre en forskjell for barnas utvikling og danning. 
 
KS-K tilbyr kompetanse innenfor ulike prosessmetoder, virkemidler og verktøy som understøtter denne forskningen. Ett av virkemidlene er pedagogisk vandring. Et annet virkemiddel er involverende metoder før, under og etter en økt der formålet f eks. er språkutvikling og lek
 
Hensiktsmessig organisering av arbeidstid kan være avgjørende for å skape motivasjon, kvalitet og effektivitet. KS-K kan bidra med metodiske tilnærminger til hvordan arenaer for samhandling, deling og refleksjon kan organiseres, og hvordan organisasjonstiden kan utvikles gjennom distribuert og delegert ledelse. Teamutvikling fra samarbeidende til lærende team er avgjørende for å skape samhandlende profesjonsgrupper. 
 
Oppsummert kan KS-K blant annet tilby konsulentbistand på følgende områder:
 
 • Kvalitetsutviklingsprosesser i barnehage
 • Barnehagen som lærende organisasjon
 • Veiledning av ledere og ledergrupper
 • Pedagogisk vandring
 • Arbeidstidsorganisering
 • K-LEAN i barnehagen
 • Tjenestedesign i barnehagen
 • Ledelsesmodeller
 • Rolleutvikling i barnehagen og på myndighets- og eiernivå
 • Barnehagen i (lokal)samfunnet
 • Teamutvikling - fra samarbeidende til lærende team
 • Utvikling av gode sammenhenger
  • Vertikalt: Fra nasjonale føringer og regelverk, via lokal eierstyring til pedagogisk hverdag
  • Horisontalt: Barnehage – skole, mellom barnehager, og mellom barnehager og tverrfaglige samarbeidspartnere