Organisering for læring i skolen

Organisering for læring i skolen

Organisering for læring bygger på de muligheter som ligger i organisasjonen som system, og hvordan dette kan fremme elevenes faglige og sosiale utvikling.

Oppvekstteamet i KS-K kan bidra med høy kompetanse innen grunnskole og videregående opplæring på områder som utvikler skoler gjennom læringsledelse, ledelsesorganisering og systemisk arbeid. Teamet har lang ledererfaring fra praksisfeltet og omfattende endrings- og utviklingserfaring fra offentlig sektor.
 
Kvalitetsutvikling i skole og SFO må ha fokus på helhetlig utvikling av organisasjonen. Felles verdigrunnlag og andre overordnede føringer, uttrykt nasjonalt gjennom formålsparagrafen og overordnet del, og lokalt gjennom skoleeiers målsettinger, må være utgangpunkt for organisasjonsutviklingen. 
 
Utvikling av skolen som lærende organisasjon har forankring i forskning som konkluderer med at lærende skoler utnytter kompetansemangfoldet i en organisasjon til en ressurs for den enkelte elev. Den samme forskningen understreker at god skoleledelse kan utgjøre en forskjell for elevenes læring. KS-K tilbyr kompetanse innenfor ulike prosessmetoder- og verktøy som understøttes av denne forskningen.
 
Vi legger stor vekt på læringsledelse. Mens klasseledelse legger vekt på lærers håndtering av og samspill med klassen, legger læringsledelse vekt på elevers læring, som er produktet av det som skal skje i klasserommet. Et av de metodiske virkemidlene i læringsledelse er pedagogisk vandring. Et annet virkemiddel er involverende metoder før, under og etter en læringsøkt.
Hensiktsmessig organisering av arbeidstid kan være avgjørende for å skape motivasjon, kvalitet og effektivitet. KS-K kan bidra med metodiske tilnærminger til hvordan arenaer for samhandling, deling og refleksjon kan organiseres, og hvordan organisasjonstiden kan utvikles gjennom distribuert og delegert ledelse. Teamutvikling fra samarbeidende til lærende team er avgjørende for å skape samhandlende profesjonsgrupper. 
 
Oppsummert kan KS-K blant annet tilby konsulentbistand på følgende områder:
 
 • Kvalitetsutviklingsprosesser i skole og SFO 
 • Skolen som lærende organisasjon
 • Veiledning av ledere og ledergrupper, med fokus på læringsledelse
 • Pedagogisk vandring
 • Arbeidstidsorganisering
 • K-LEAN i skolen
 • Tjenestedesign i skolen
 • Ledelsesmodeller i skolen
 • Skolen i (lokal)samfunnet
 • Teambasert resultatoppfølging
 • Teamutvikling - fra samarbeidende til lærende team
 • Sammenhenger
  • Vertikalt: Fra nasjonale føringer og regelverk, via lokal eierstyring til pedagogisk hverdag
  • Horisontalt: Barnehage – skole, mellom skoler, og mellom skoler og tverrfaglige samarbeidspartnere