Hva er Growth Mindset?

Hva er Growth Mindset?

Dweck er kjent som en av verdens ledende forskere innenfor personlighetspsykologi, sosialpsykologi og utviklingspsykologi.

 

Hennes teorier om Mindset; Growth Mindset (dynamisk tenkning) og Fixed Mindset (statisk tenkning), er aktuelle for alle aldersgrupper. Gjennom forskning kommer det frem at Growth Mindset gir store effekter for elevers læring og utvikling. Dette er forklaringen på hvorfor Growth Mindset nå er på full fart inn i norsk skole, og forklaringen på hvorfor vi i KS-Konsulent har bygget opp vår kompetanse på dette.  

 

«Professor Carol Dweck’s reserach carries the most important and practical message for teachers ever to have come out of a laboratory”, professor Guy Claxton, author of Building Learning Power.

 

Carol Dweck forsker på hvilken betydning mindset, vår måte å tenke på, har for den enkeltes læring og utvikling, hva som fremmer ulike typer mindset og hvordan mindset påvirker den enkeltes motivasjon og selvregulering. Dweck har forsket på dette siden 70-tallet, og arbeidet hennes er ansett å ha stor betydning innenfor ulike områder som «de første årene», utdanning, arbeidslivet, idrett, og samliv mellom mennesker. Med andre ord innenfor alle områder der vår måte å tenke på kan få betydning for hvordan vi samhandler, lærer og utvikler oss.

 

Carol Dweck løfter blant annet frem effekten av «å rose rett».  Det vil si om man roser barn på en måte som bidrar til at de blir mer mestringsorienterte fremfor prestasjonsorienterte eller konkurrerende. Dweck finner at barn som er mestringsorienterte, og som dermed utvikler et Growth Mindset, i større grad griper og håndterer utfordringer, og dermed lærer mer, enn barn som er prestasjonsorienterte.

 

Challenging Learning sier det slik: En følge av Carol Dwecks teori om mindset er forståelsen for at vi som lærere og skoleledere har et stort ansvar for å støtte elevers utvikling av et Growth Mindset, ettersom Growth Mindset fører til livslang interesse for og lyst til å lære, i motsetning til et Fixed Mindset der man etterstreber umiddelbar og kortvarig prestasjon.

 

Achievement is more likely to be increased when students invoke learning rather than performance strategies, accept rather than discount feedback, benchmark to difficult rather than to easy goals, compare themselves to subject criteria rather than to other students, possess high rather than low efficacy to learning, and effect self-regulation and personal control rather than learned helplessness in the academic situation.  The willingness to invest in learning, to gain a reputation as a learner, and to show openness to experiences are the key dispositional factors that relate to achievement.  (Visible Learning av John Hattie, 2009, side 47).

 

Hattie løfter også frem at læreres fokus på elevenes læringsstrategier og læringsprosess fremfor ensidig fokus på elevenes prestasjon i større grad fremmer elevenes læring. Carol Dweck’s banebrytende arbeid støtter denne konklusjonen!

 

 

 

Håper vi sees 15.august!

 

Kontakt

Ingelin Burkeland

Ingelin Burkeland

Seniorrådgiver

Kontakt

Marlen Faannessen

Marlen Faannessen

Seniorrådgiver