K-Design
Kurs i Tjenestedesign. Foto: KS-K.

K-Design

Flere og flere kommuner og fylkeskommuner ønsker å ta i bruk tjenestedesign. Hvordan utforme fremtidens tjenester sammen med innbyggerne? Gjennom samskaping kan du sikre økt verdi for innbyggerne og mer treffsikre tjenester.

Kommuner og fylkeskommuner opplever økende kompleksitet. Brukernes forventninger og behov varierer; og politiske mål, lov og forskriftskrav, kunnskapsutvikling og tilgjengelig teknologi er i stadig endring. Heldigvis. Den korteste veien fra behov til framtidens tjenester er å skape tjenestene sammen med brukerne. Brukerne kjenner sine behov, har egne ideer og vil som regel lett kunne vurdere om nye løsninger vil virke bedre for dem. Gårsdagens kjerneoppgaver er ikke nødvendigvis morgendagens. Digitalisering, robotisering, AI og IoT medfører et paradigmeskifte ved at ulike arbeidsprosesser endres, erstattes eller blir overflødige. Endringene kan gi innbyggere og brukere en enklere hverdag og større innflytelse over eget liv. For kommunen og fylkeskommunen vil økt treffsikkerhet føre til effektivisering og mer målrettet bruk av ressurser. Vi har utviklet K-Design som en verktøykasse for å forme morgendagens tjenester sammen med brukerne.

 

Hva er K-Design logo

K-Design er et sett med utviklingsverktøy som bygger på faget tjenestedesign, som er valgt ut og testet over tid og som er skreddersydd for kommunal sektor. Tjenestedesign handler om å forme tjenestene slik at de skaper gode opplevelser for innbyggerne eller tjenestemottakerne. Tjenestene skal også være effektive sett fra både brukerens og kommunens- eller fylkeskommunens ståsted. Et av de viktigste fundamentene er å starte med innsikt i brukernes eller innbyggernes behov gjennom aktiv involvering.

 

Vi arbeider etter følgende seks grunnprinsipper:

Illustrasjon av grunnprinsipper 

Illustrasjon: Stephanie Helland

 

Hvordan er en K-Design logo prosess?

Gjennom gjensidig dialog med oppdragsgiver skreddersyr vi et prosessløp som er egnet til å frambringe en ny og bedre tjeneste.  Et prosessløp kan inneholde for eksempel:

 • Forberedelse
 • Innsikt
 • Analyse
 • Ide/tiltak
 • Pilot/test
 • Implementering
 • Internalisering

Et K-Design prosessløp er ofte lagt opp med workshops hvor vi søker eierskap og forankring gjennom samskaping med alle berørte parter. Endringsforslagene kommer gjerne fra «fra bunnen» og forankres «på toppen». Gjennom innsikt i brukernes behov, erfaringer og opplevelser erverves ny kunnskap om egne arbeidsprosesser og organisasjon. Den nye innsikten gir mulighet for å tenke annerledes om hva som er viktig og hvordan tjenesten må designes.

Endringene kan bli store og det er også viktig at fagmiljøene får anledning til å jobbe grundig med nye arbeidsmåter og nye roller. Fagmiljøene må selv oppleve at de er medarkitekter i prosessene. Kommunen eller fylkeskommunen har også et overordnet ansvar for sikkerhet. ROS-analyse, risikobegrensning under uttesting, personvern og datasikkerhet er eksempler på viktige vurderingstemaer underveis i prosessene.  

 

Hva mer tilbyr vi?

K-Design prosessen ovenfor beskriver kjerneprosessen der vi søker å forbedre tjenesten ved å endre arbeidsprosessene og å utforme tjenesten helhetlig sett fra brukerens ståsted. Men K-Design rommer også andre elementer som kan være av betydning for å lykkes. Kommunens- og fylkeskommunens behov avgjør hvilke deler som er aktuelle:

 • Kompetanseheving for ledere
 • Strategiutvikling
 • Analyseverktøy (modenhetsanalyse for digitalisering, kulturanalyse for innovasjon)
 • K-Design prosessen (se ovenfor)

 «Vi designer ikke for hvordan vi er, men for hvordan vi ønsker å være»